1 سریال قالب
2 دامنه مثال : localhost | دامنه اصلی boketo.ir | زیردامنه : sub.boketo.ir